ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ತಿಸ್ರಿ ಓಡ್ದಿಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್ 2021 ನವೆಂಬರಾಚಾ 20 ತಾರಿಕೆರ್ 5.00 ವ್ಹರಾಚಾ ಮಿಸಾ ಸಂಗಿಂ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲಿ. ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಪ್ ಜೋನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಹಮಿಲನಾಂತ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ಬಾಪ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಬಾಪ್ ಜೋನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಭಾವ್ ಆಲ್ವಿನ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಂತಿಯಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ರೋಚ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸರ್ವ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಗುಲೊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ತಿಸ್ರಿ ಓಡ್ದ್ ಆನಿಕೀ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಫಾವೊ ಕರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಬಾಪ್ ಜೋನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕೀ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ 25 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ಚಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಕಾ ಓಡ್ದಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಶಾಲ್-ಫುಲಾಂ-ಫಳಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ನವ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚೆ ಚುನಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬಾಪ್ ಜೋನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಆನಿ ಭಾವ್ ಆಲ್ವಿನಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಚುನಾವಣಾವಿಶಿಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಭಯ್ಣ್ ಫ಼್ಲೊಸ್ಸಿಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಚಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಭಯ್ಣ್ ಟ್ರೆಸ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಭಯ್ಣ್ ಟ್ರೆಸ್ಸಿ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ : ಭಯ್ಣ್ ಫ಼್ಲೊಸ್ಸಿ
ಘಟಕಾಚಿ ತರ್ಭೆತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ : ಭಯ್ಣ್ ಜೆಸ್ಸಿ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : ಭಯ್ಣ್ ಮೇಬಲ್
ಖಜನ್ದಾರ್ : ಭಯ್ಣ್ ವೀಣಾ

ಚಡಿತ್ ದೊಗಾಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಭಯ್ಣ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ರೀಟಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ತಾಂಚಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಫ಼್ಲೊಸ್ಸಿನ್ ಯೆದೊಳ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಭಯ್ಣ್ ಟ್ರೆಸ್ಸಿನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ. ರೀಟಾ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಖೇರಿಕ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ಅಖೇರ್ ಕೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators