ಆಧ್ಯಕ್ಷ್: ಆ್ಯಲೀಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್: ಶೆರ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ

ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ: ವಿಯೊಲಾ ಕೊರೆಯಾ

ಖೆಳಾ ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ: ಲುವಿನಾ ನೊರೊನ್ಹಾ

ಖಜನ್ದಾರ್: ರಿಯಾನ್ನಾ

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಆ್ಯಡ್ರಿನಾ

 

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators