ಸೆವೆದ್ವಾರಿಂ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್

Rosario Youth Movement 

ರುಜಾಯ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ 2013-14 ವರ‍್ಸಾಕ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾ೦ಚೆ ಚುನಾವಣ್ ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 26 ತಾರಿಕೇರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಕೊನ್ಪೆರೆನ್ಸ್ ಸಾಲಾ೦ತ್ ಚಲ್ಲೆ೦.  ಬಾಪ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಚುನಾವ್ ಆನಿ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. 
2013-14 ವರ‍್ಸಾಕ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿ೦ಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾ ಪರಿ೦ ಆಸಾತ್:

ಸಚೇತಕ್                 :    ಬಾಪ್ ಅಮಿತ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
                                ಶ್ರೀ ಜೋನ್ ಲೋಬೊ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್                    :    ಶರ್ವಿನ್ ಸೊಲೊಮನ್
ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ ಅದ್ಯಕ್ಷ್    :    ಕ್ಯಾರಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್              :    ನಿಕಿಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ             :    ಸ್ಯಾಂಡ್ರ ಡಿ’ಸೋಜ
ಖೆಳಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ      :    ಆಶಿಶ್ ನೊರೊನ್ಹಾ
ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ    :    ರೋಶನ್ ಡಿ’ಸೋಜ
ಖಜಾನ್ದಾರ್                   :    ಗ್ಲಾಡ್‌ಸನ್ ಮೊಂತೆರೊ
ವಾರಾಡೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ          :    ದಿವ್ಯಾ ಪಿಂಟೊ


President        :    Shervin Solomon
Vice President  :    Nikhil D’Souza
Secretary        :     Sandra D’Souza
Treasurer        :     Gladson Monteiro
Animators        :    Fr. Amith Rodrigues
                           John Lobo
ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್    :    Carol D’Souza
Sport Secretary     :    Ashish Noronha
Cultural Secretary   :    Roshan D’Souza
Varado Representative:    Divya Pinto

 

 

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators