ಪರಿಸರ್ ಆಯೋಗ್, ಶಾಂತಿ ನೀತ್ ಆಯೋಗ್, ಲಾಯಿಕ್ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಖಾಲ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಜೂನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 18 ತಾರಿಕೆರ್ 8 ವರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಮೂಲನ್ ದಿವಸ್ ರುಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೇನ್ ರೊಜಾರಿಯೊ ಹಿಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಖಾಲ್  ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆ. ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ. ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿ ಹೆಜಿಲ್ ಮಿನೆಜಸ್, 21 ಆಯೋಗಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿರಿಲ್ ರೊಜಾರಿಯೊ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆ ಸಿ.ಒ.ಡಿ.ಪಿ. ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ರೀಟಾ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಕಲಾ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲಿಂ. ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಭೆರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸವಾರ್ಂಕ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕಾನ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊಂ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕೆ. ಜೆ. ಪಿಂಟೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪರಿಸರ್ ಆಯೋಗ್ ಹಾಣೆಂ ಗುಲೊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿರ್ಮೂಲನ್ ಕಚೆರ್ಂ ಖಾತಿರ್ ವಸ್ತುರ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರುನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುನ್ ವೆದಿರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸೈಯಾರ್ಂಕ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಆಮಿಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗಾಂ ಉಪಯೋಗ್ ಕಚೆರ್ಂ ಅಡಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ವ ಅಂಗ್ಡಿಕ್ ವೆತನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ವಸ್ತುರಾಚೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ವರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.   ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿ ವಳಕ್ ಸಭೆಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಸಿ.ಒ.ಡಿ.ಪಿ. ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿರ್ಮೂಲನಾಂ ವಿಶಿಂ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿಂ.  ಸಬಾರ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಂನಿ, ಪಾಕಾರ್ಂನಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಇಗಜೆರ್ಂನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿರ್ಮೂಲನ್ ಕಚೆರ್ಂ ಖಾತಿರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೊಟಲ್ಸ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬಾಂಕ್, ದೊರೊ ಆನಿ ಇತರ್ ವಸ್ತು ವಿಶಿಂ ಪಿ.ಪಿ.ಟಿ. ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪರ್ದಶನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫಿಲಿಪ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಆಮಿಂ ಕಶೆಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿರ್ಮೂಲನ್ ಕರ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಥೊಡಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕೆ. ಜೆ. ಪಿಂಟೊನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರ್ಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.  ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನಯ್ ಸೆರಾವೊ ಕಾಯೆರ್ಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.  ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿಂ ಜವಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಯೆರ್ಂ ಯಶಸ್ವಿ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕರ್ತ್ ಜಾಲೆಂ ತಶೆಂ ಪಿ.ಪಿ.ಟಿ. ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲೆಂ.  ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಮೈಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators