ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) ರುಜಾಯ್ ಘಟಕ್, ಇಂದಿರಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ 45ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಆಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ “ನೂತನ ಸರಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಯ್ತಾರಾ, ಜುಲೈ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುಗಮ್ ರೀತಿನ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ್, ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸರ್ಕಾರ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ, ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಮಾಜಿ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ., ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣಿ ಜೇನ್ ರೊಜಾರಿಯೊ, ಪೋರ್ಟ್ ವಾರ್ಡಾಚೊ ಕಾರ್ಪರೇಟರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲತೀಫ್, ದಕ್ಷಿಣ ಬ್ಲೊಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲೀಂ, ಪೋರ್ಟ್ ವಾರ್ಡಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಲ್ವದೊರ್ ಡಿಸೋಜ, ರುಜಾಯ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆಜಿಲ್ ಮಿನೆಜಸ್, 21 ಲಾಯಿಕ್ ಆಯೋಗಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿರಿಲ್ ರೊಜಾರಿಯೊ, ಗ್ರಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಣೇಶ್, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸಹಾಯಕ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಕ್ರಂ ಸಹಾಯಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮಾನಾಚೆಂ ಸೈರೆಂ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾಚಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐಡಾ ಫುರ್ತಾದೊನ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸೈರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಭೆರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ್, ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯೋಜನ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯೋಜನಾಂಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ, ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಮಾಜಿ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ಹಾಣಿಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಭಾಸಾಯ್ಲ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣೆ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಿಶಿಂ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿಂ. ಪೋರ್ಟ್ ವಾರ್ಡಾಚೊ ಕಾರ್ಪರೇಟರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲತೀಫಾನ್ ತಾಂಕಾ ರುಜಾಯ್ ಗಾರಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಚೊಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ನ್ ಅಪ್ಣಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣನ್ ಸಭೆರ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ದಕ್ಷಿಣ ಬ್ಲೊಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲೀಂನಿಯೀ ಸಭೆರ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಅಪ್ಲೊ ಸಹಕಾರ್ ಬಾಸಾಯ್ಲೊಂ. ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಗ್ಯಾರಂತಿ ಯೋಜನ್ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸೈರ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆಳಿಂ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಜಡ್ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವನಮಹೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಯೀ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ವೆದಿರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸೈರ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಗ್ರಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಣೇಶ್, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸಹಾಯಕ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಕ್ರಂ ಸಹಾಯಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂ ವಿಶಿಂ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆಂ ನೊಂದಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫಿಲಿಫ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಲಾಯಿಕ್ ಆಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators