2023 ಆಕ್ಟೋಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ / ಕನ್ನಡ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿ ವರ್ದಿ

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗಿಂನಿ ಫುಡೆಂ ಬರೆಂ ಉಲವ್ಪಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಉರ್ಬಾ ಯೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾನ್, ಕೇಂದ್ರಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾಕಾಲ್, ಆಕ್ಟೋಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವರಾರ್ ರುಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಸಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ / ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿನ್ ಚಲೊನ್ ವೆಲೊ.

ಸುರ್ವೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೇನ್ ರೊಜಾರಿಯೊ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಹೆಜಿಲ್ ಮಿನೆಜಸ್, ವರಯ್ಣಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಅಸುಂತಾ ಲಿಝಿ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮೋಲಿ ಡಿಸೋಜ, ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐಡಾ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ವೆದಿರ್ ಅಪ್ಲಿಂ ಬಸ್ಕಾಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿಂ.

ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಸೈರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಭೆರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಬರೊಂ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊಂ.

ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾಂನಿ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ಐಡಾ ಫುರ್ತಾದೊನ್ ವರಯ್ಣಾರಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಸಭೆಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ / ಕನ್ನಡ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ವಿಭಾಗ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೊಂ ವಿಭಾಗ್ ಪಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ದುಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್ ತಿಸ್ರಿಂ ಅನಿ ಚವ್ತಿ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ತಿಸ್ರೊಂ ವಿಭಾಗ್ ಪಾಂಚ್ವಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ವಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಚವ್ತೊ ವಿಭಾಗ್ ಆಟ್ವಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಕ್ರೇಚೊ ಪಾಂಚ್ಬೊ ವಿಭಾಗ್ ಸೊಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಸಾಂನಿ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್.

ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಐಡಾ ಫುರ್ಟಾಡೊನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಒಟ್ಟು 15 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊಂ. ಫಲಿತಾಂಶ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ನ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆ, ದುಸ್ರೆಂ ತಶೆಂಚ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಬಹುಮಾನ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವೆದಿರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸೈರ್ಯಾಂನಿ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಬಹುಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನವೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಹಂತಚೊ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಅಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣನ್ ಸಭೆರ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫಿಲಿಪ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಕಾರ್ಯೆ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಧೈರಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ವೆಳಿಂ ಹಾಜರ್ ಅಸುನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲೆಂ. ಆಧಾರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುದಾರ್ಸಿಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators