ಅಕ್ತೋಬರ್ ಮಹಿನೊ ಮರ್ಯೆಚಾ ಕೊಂತಾಚಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ 2022 ಅಕ್ತೊಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 31 ವೆರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸರ್ವ್ ಲೀಜನರಿ ಭಯ್ಣ್ಯಾನಿಂ, ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಾಕಾ ಸವೆಂ ಮೆಳೊನ್ ಮರ್ಯೆಚಾ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾ ಸಮ್ಕಾರ್ ತೆರ್ಸಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್, ತೇರ್ಸ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಟ್ವೆ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಆಲ್ಫೆಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ವಸ್ತೆ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜ, ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಹೆಜಿಲ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ 21 ಆಯೋಗಾಚೆಂ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿರಿಲ್ ರೊಜಾರಿಯೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಮಿಸ್ಸಿಯಂಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಭಾವ್ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಯ್ಣ್ ಜಾನೆಟ್ ಡಿಸೋಜ, ಆನಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಭಯ್ಣ್ ವಿಲ್ಮಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಕಾತೆನ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ನಿಯಾಳ್ ದಿಲೊ. ಆಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಭಯ್ಣ್ ರೀಟಾ ಡಿಸೋಜನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಮರ್ಯೆಚಾ ಲೀಜನಾಚಿ ವಾರ್ಶಿಕ್ ವರ್ದಿ ಭಯ್ಣ್ ಐರಿನ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊನ್ ವಾಚ್ಲಿ. ಭಾವ್ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಮರ್ಯೆಚೆಂ ಲೀಜನ್, ರುಜಾಯ್ ಪ್ರೆಸಿದಿಚಿ ಆದ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಭಯ್ಣ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಕ್ ಶೋಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಟ್ವೆಂ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆನಿ ಖೆಳ್ ಅಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭಯ್ಣ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಕುಟಿನ್ಹಾನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಬಾಪ್ ಸಂತೋಷನ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಭಯ್ಣ್ ವಿನ್ನಿ ಡಿಸೋಜನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಅರ್ಪಿಲೆಂ. ಜೆವ್ಣಾಂ ಸವೆಂ ರಾತಿ 8.30 ವ್ಹರಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators