ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ತಾರ್ಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಮ್ಚೊ ಫಿರ್ಗಜ್ ದಿವಸ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್  ಆಚರ್ಸಿಲೊ.  ಸಕಾಳಿಂ 8.00 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಚೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಣಿಯಾರಿ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ.  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಬ್ರೆಕ್‍ಫಾಸ್ಟ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್.  ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣ್ ಆಮ್ಚೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫೆಡ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ.  ದೊತೊರ್ನಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ  ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ನ್ರತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ.  ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ಸಿಲೆಂ .   ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೋಚ್ ಹಾಣಿಂ  ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ 2022 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ 2023 ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಣಾಸರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಗತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂಚೊ ಆನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಚಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ತ್ ವರ್ದಿ power point ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲಿ.  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ರುಜಾಯ್ಚಿಂ ಲಾರಾಂ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ತಶೆಂಚ್ ವಾಡ್ಯಾವರ್ ಅಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಳ್ ಗಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಆನಿ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.  ರುಜಾಯ್ಚಿ ಲಾರಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಪತ್ರ್ ಹಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಿಸೋಜ  ಹಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ನ್ ತಾಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸೆವಾ ವಾಖಾಣುನ್ ತಾಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.  ಹೆಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಅಲ್ಮೇಡಾನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ.  ವಿಗಾರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಪ್ರಗತೆಂತ್ ತಾಕಾ ಸಹಕರ್ಸಿಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ.  ವೆದಿಚೆರ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ಬಾಪ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜ, ಗ್ಲಾಡ್‍ಸಮ್  ಹೊಮ್ ಹಾಚೆ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬಾಪ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಲಿಯೊ ಲಸ್ರಾದೊ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಹೆಜೆಲ್ ಮಿನೇಜಸ್, 21 ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಆಯೋಗಾಂಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿರಿಲ್ ರೊಜಾರಿಯೊ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ನ್ರತ್ಯ್, ಪದಾಂ, ‘ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್’ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕೊಯಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪದಾಂ, ಹೌಸಿ ಹೌಸಿ, ಅದ್ರಷ್ಟ್‍ವಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರ್ ಡ್ರಾ, ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆ spot games  ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮನೋರಂಜಿತ್ ಜಾಲೆಂ.  ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿರಿಲ್ ರೊಜಾರಿಯೊ ಹಾಣೆ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ.  ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ರೊಜಿನಾ ಫೆÇ್ಲೀರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫಿಲಿಪ್ ಪಿರೇರಾ ಹಾಣಿಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.  ವಿಗಾರಾನ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊ.  ಶೆವ್ಯೊ ಆನಿ ಮಾಸಾಚೆಂ ರುಚಿಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ರುಚ್ಲೆಂ.  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಾ ಅಖೇರಿಕ್ ಬಾಯ್ಲಾ ನಾಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.
                  

Click here for more photosClick here for more photos

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators