2023 ಎಪ್ರಿಲ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ 8 ವರಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್  ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ), ರುಜಾಯ್ ಘಟಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಆಯೋಗ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಚುನಾವಣ್ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಸಲಾಂತ್ ಅಸಾ ಕೆಲೆಂ.ಸುರ್ವೆರ್ ಕಾಫಿ ಫಳ್ಹಾರ್ ಸೆವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ.  

ಕಥೆದ್ರಲಾಚೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್  ಭೋ. ಮಾ. ಬಾ. ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಮ್. ಪಿ. ನೊರೊನ್ಹಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಡಿಕೋಸ್ತ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೇನ್ ರೊಜಾರಿಯೊ, 21 ಆಯೋಗಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿರಿಲ್ ರೊಜಾರಿಯೊ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ವೆದಿರ್ ಅಪ್ಲಿಂ ಮಾನಚಿಂ ಬಸ್ಕಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿಂ.ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೇನ್ ರೊಜಾರಿಯೊನ್ ವೆದಿರ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸೈರ್ಯಾಂಕ್  ಗುಲೋಬ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್  ಕೆಲೆಂ.  

ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಅಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನಿ ಅಪ್ಲೊ ಅಮೂಲ್ಯ್ ವೋಟ್  ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಅಸ್ತಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಹ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನೀ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಪರಿಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ವೃತ್ತೆನ್ ವಕೀಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೆಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಮ್. ಪಿ. ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಣ್ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಿಂ, ಆಮಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮತ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್ ಆನಿಂ ಆಮ್ಚೊ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಮತ್ ಕಿತ್ಲೊ ಅಮೂಲ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ  ಮ್ಹಣನ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರೀತಿನ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೆಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಆಮಿಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಜಾಯ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಚ್ಯಾ ಎಲಿಸಾವಾಂತ್ ತಾಕಾ ಜಿಕಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣನ್ ಅಪೊವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ.  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೆಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾಪಣಾಖಾತಿರ್ ಆಮಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣನ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿಂ.  

 

 

 

 

 

 

 

ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಸಿಟಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಡಿಕೊಸ್ತಾನ್, ದಿಯೆಸೆಜ್ ಹಂತಾರ್ ಕಶೆಂ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಘಾಲ್ಲಾಂ ಆನಿ ಆಮಿಂ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಕಸೊ ವಾವ್ರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣನ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.  ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಇತರ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ 100% ಮತದಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ ವಾವ್ರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣನ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿಂ.

ಲಾಯಿಕ್ ಆಯೊಗಾಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎವ್ಲಿನ್ ರೋಚ್ ಹಿಣೆಂ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸೈರ್ಯಾಂಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಸಭೆಂತ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಹಕರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊಂ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐಡಾ ಫುರ್ಟಾಡೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.  ಅಕೇರಿಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಗೀತಾಂ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಕೇರ್ ಜಾಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators