17 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್, 9.15 ವೆರ್ ಸ್ರೀ ಆಯೋಗಾ ನ್ “ಸ್ರೀಯಾಂಚೊ ಭಲಾಯ್ಕೆ ದಿವಸ್” ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲೊ. ಸಕಾಳಿ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕಾಫಿ ಫಳಾರಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆರಂಬ್ ಕೆಲೆಂ. ಫಾ. ವಿನೋದ್ ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೊಫಿಯಾ ತಾವ್ರೊ ಹಿಣೆ ಅಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾ.  ಜೋಯ್ಲಿನ್ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲಿ . ಹಿಣೆ ಸ್ರೀಯಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಕಶಿ ಭಿಗಡ್ತಾ ತಾಚಾ ಪರಿಹಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಸ್ತನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ , ಗರ್ಭಕೋಶಚಾ ಸಂಬಂಧಿ ಪಿಡೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸೊಂಪ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ . ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂನಿ ಸವಾಲಾ ವಿಚಾರ್ನ್ ತಾಂಚಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜೊಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನೆಟ್ ಹಿಣೆ ಥೊಡೆ ಖೆಳ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆ ಅನಿ ಬಹುಮಾನಾಂ ದಿಲಿಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ರೀಟಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠೈಲೆಂ. ಸಿ. ರೊಜ್ಮಿಟ ಎ.ಸಿ. ಹಿಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators