ಆಕೋಬರ್ 7, 2023 ತಾರಿಕೆರ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವ್ಹರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆಂ ಬೆಸ್ಪ್ ಆನಿ ವಾತಿಚೊ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಭೋವ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಚಲ್ಲೊ. ಮಾ| ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊಹಾಣಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಣಿಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. .ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಬೆನೆಫೆಕ್ಟರ್ಸಾಂಕ್, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನಾಚಿ ವಾತ್ ವಾಂಟ್ಲಿ. ಯುವಜಣಾಂನಿ ಖಾಣಾಂ ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಅನಿ ಖೆಳಾಚೆಂ ಸ್ಟಾಲ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators