2023 ಅಕ್ತೋಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8.30 ವ್ಹರಾಚಾ ಮಿಸಾರ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆ. ಮಾ|ಬಾ| ನವೀನ್ ಪಿಂಟೊ, ಜ್ಯುಡಿಶಿಯಲ್ ವಿಗಾರ್ ಹಾಣಿ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators