2023 ದಶಂಬರ್ 24ಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಬಾಪಾಂನಿ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ ಅನಿ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ, ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮಾ|ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊ, ಸಹಾಯಕ್ ಬಾಪ್ ಮಾ|ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಮಾ|ಬಾ| ಸಂತೋಶ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಮಿಸಾಚಿ ಸಹಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ದೇವ್ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಸಾಂಜೆರ್ 7.00 ವ್ಹರಾರ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್- ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗಿತಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಳ್ಕಾಚೊ ನಮಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯುವ ಅಯೋಗ್ ಆನಿ ಆರ್ವೈಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ‘ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್’ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೌಸಿ ಹೌಸಿ ಖೆಳ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೋಲಿಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನುಪ್ ಅಗಾರ್ವಾಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators