2023 ದಶಂಬರ್ 31ಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವ್ಹರಾಚೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದೆವಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆರಾಧಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಆರಾಧಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ 7.30 ವ್ಹರಾರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಮಾ|ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಮಚಾದೊ , ಸಾಮೆ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊ, ಸಹಾಯಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚಿ ಸಹಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಯುವ ಆಯೋಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೌಸಿ ಹೌಸ್ ಖೆಳ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಅನಿ ಬೈಬಲ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾoಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators