17/03/2024 ತಾರೀಕ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮಿಸಾಚಿ ಲಿರ್ತುಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ರೆತಿರ್ ಆಸ್ಲಿ... ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಗರ್ಜೆವಂತ್10 ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ food kit ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲೆ.. ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರಿ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಗೆರ್ ಚಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ಆಲ್ಡ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ , ಮಾ|ಬಾ|ವಿನೋದ್ ಲೋಬೋ, ಮಾ|ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜ, ಅರ್ಸುಲಾ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ Sr ಸೆಲಿನ್ ಮಾನಾಚೆ ಸರ್ಯೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಕಂತಾರಾದ್ವಾರಿ ಕಾರ್ಯಚಿಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಕ್ ಹೆಝಿಲ್ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಲೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ ನವೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಲಿರ್ಫಡ್ ,ಝೀನಾ ಮಿನೇಜಸ್ಹಾಂಕಾ ಫುಲ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ...ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿನ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾನಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಸಾಂಜುಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ರೇಗೊ ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ವಾಡ್ಯಾಚಿಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾನ್ ವಾಚ್ಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್(ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್) ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ದಾದ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಝಿಲ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ... ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲಿ. ವಿವಿಧ್ ಖೆಳ್ ಅರ್ಸುಲಾ ಕೊವೆಂತಾಚಾ ಧರ್ಮ್ ಭೈಣಿಂನಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿ ಅಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ದಿಲೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸ್ ಆರ್ಚಸುಚಾಂಕ್ ಫುಲ್ ದೀವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟೈಲೆ.. ವಿನೋದ್ ಬಾಪಾನಿ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಆರ್ಶೀವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆ ಆಖೇರ್ ಜಾಲೆ..ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಝೀಟಾ ಆನಿ ಧನ್ಯವಾದ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿನೆಟಾನ್ ದಿಲೆ.. ಒಟ್ಟುಕ್53 ಜಣಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators