ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ದಿವಸ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ 8.00 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೊ. ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಂದೆಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ಆಂಡ್ರು ಲಿಯೊನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟೈಲೆಂ. ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್, ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಪ್ರಾಚಿತಾಚಿ ರೀತ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ರಿತಿನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರುಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಸಾಲಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ಶೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ರುಜಾಯ್ಚೆ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಸಹಾಯಕ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ವಸ್ತೆಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜ, ಬ್ರದರ್ ಜೀಜೊ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೋನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೆಜೆಲ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಿ ಕೋ-ಅರ್ಡಿನೇಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರೀಟಾ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿ ವೆದಿರ್ ಸ್ಥಾನ್ ಸೊಭಯ್ಲೆಂ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರೀಟಾನ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಕುಮಾರಿ ರಿಯಾನಾ ರೀಮಾನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಾ ಅನ್ಭೋಗಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ. ಶಿಕ್ಶಕಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರಿ ಪಿಂಟೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 13 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಸೊಭಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಠಯ್ಲಿ ಆನಿ ಜಿಣಿ ನಂದನ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಚಡಿತ್ ಅಂಕ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ದೊತೊರ್ನಿಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಚಡಿತ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ವೆದಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಜಮಾತಿಕ್ ಸದಾಂನಿತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಠಯ್ಲಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ರೊಸಿನಾ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಶ್ಮಿತಾನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ನಾಸ್ಟೊ ಆನಿ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್ ಕಂತಾರಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ 10.00 ವರಾರ್ ಅಖೇರ್ ಕೆಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators