ರುಜಾಯ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಎಕಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭೈಣಿನ್ ಮರಿಯ ಬಂಬಿನಾ, ಅಜಾಪಾಂಚಿ ಇಮಾಜ್ ದಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆನಿ ತಿ ಇಮಾಜ್ 2024 ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 21 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕೆಲಿ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸರ್ವ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂನಿ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪಣ್ ಕರ್ನ್ ಅಜಾಪಾಂಚಾ ಇಮಾಜಿಕ್ ಮಾನ್ ದಿಲೊ. ಹಾಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಸಹಾಯಕ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ಗ್ಲಾಡ್‍ಸಮ್ ಹೋಮ್ ಹಾಚೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಪ್ ಲಿಯೊ ಲಸ್ರಾದೊನ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಮರ್ಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್ ಹಾಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ್ ಕೆಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪಣ್ ಕರ್ನ್ ನೊವೆನಾಚಿ ರೀತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡಾನ್ ತಾಂಚಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಕ್ಡಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ಮರಿ ಮಾಂಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳುಂದಿ. ತುಮ್ಕಾಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಅಖೇರಿಕ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಗೊಡ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators