2024 ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ 7 ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆಜುಕ್ ಸೆವ್ಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ ಅನಿ ಮಾ|ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಪ್ರವಚನ್ ದೀವ್ನ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾಂ ನಂತರ್ ಕೊಂತ್ ಆನಿ ಬೆಂತಿಣಿಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators