ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ತಾರಿಕೇರ್  ಮಾನೆಸ್ತ್  ಓಸ್ಕರ್ ನೊರೊನ್ಹಾಚಾ ಘರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ . ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾನಿನ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಆಲ್ವಾರಿಸಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಕ್  ಆನಿ ನವೆಂ ಕುಟಮ್ ಶ್ರೀಮಾನ್  ಡೊನಾಲ್ಡ್  ಪೂರ್ಟಾಡಾಕ್ ಗುಲೊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ .

 

 

 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಡ್ಲಿನ್ ಆಲ್ವಾರಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ . ಸುರ್ವಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೀತಾದ್ವಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್  ಪ್ರಾರಂಬ್ ಕೆಲೆಂ.   ಇಗ್ನೇಶಿಯಾ  ಡಿ ಸೋಜನ್  ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ , ಟ್ರಿಜ್ಹಾ ನೊರೊನ್ಹಾನ್  ಆನಿ ಮರಿಯ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಚಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಐಡಾ ಪೂರ್ಟಾಡೊನ್  ಖೆಳ್  ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್  ಜಿಕ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲೆಂ . ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ . ಜೀನ್  ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗೀತಾಂ  ಗಾಯ್ಲೆಂ.ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ನಾಸುನ್ ಸಂತೋಷ್ ದೊಡ್ತೊ ಕೆಲೊ.ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್, ಅರ್ಸುಲ್ನಾಯ್ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣ್ ಸಿ.ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಆನಿ ಸಿ.ಆಶ್ಮಿತಾ , ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಆನಿ ಸೆಜಾರಿ ಆಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬಾವ್ ಭಯ್ಣ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.  ಸರ್ವಾಂಕ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಆನಿ ಕುಸ್ವಾರ್ ವಾಂಟ್ಲೆಂ.

ಆಖೇರಿಕ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ  ಮೆಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠವ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಅಖೇರ್ ಕೆಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators