ದೆವಾಧೀನ್ ಬಾಪ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಕುವೆಲ್ಲ್ಯೊ ಸ್ಮಾರಕ್ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಧಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾ ತರ್ಪೆನ್ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕುಮೊಕ್ ಜುಲೈ 2023

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾನ್ 2023 ಜುಲೈ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ, 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕಥೆದ್ರಲಾಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಸಾಲಾಂತ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಜುಲೈ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಮಾತೆ ವೆಳಿ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ, ದೆವಾಧೀನ್ ಬಾಪ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಕುವೆಲ್ಲ್ಯೊ ಸ್ಮಾರಕ್ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಧಿ ಥಾವ್ನ್ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕುಮೊಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೇನ್ ರೊಸಾರಿಯೊನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಭೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೊಕ್, ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್, ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ಯುವ ಸಂಚಾಲಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫಿಲಿಪ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಫಲಾನುಭವಿಂ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಕ್ ನವೊ ಸಾಂದೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕಸೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶಿಂ ಭರ್ಪೂರ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.

ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ದಿವಂಗತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾ. ಸಿಪ್ರಿಯಲ್ ಕುವೆಲ್ಲೊಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಧಿ ಅಸಾ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಸಭೆರ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ. ಫಲಾನುಭವಿಂ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾಕ್ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ಸಾಂದೊ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆನ್ ಭಾಗ್ ಘೇಜಾಯ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕಾವ್ನ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಏಕ್ ಬರೊ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣನ್ ಉಲೊ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

 

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾನ್, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಬೂಕಾಕ್, ಎಪಿಸ್ಕೊಪಲ್ ಸಿಟಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ಪಣಾ ವೆಳಿಂ ರೂ.50,000/- ವಯ್ರ್ ಜಾಹೀರಾತ್ ಎಕ್ಟಾಯ್ ಕರ್ನ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಅಭಿನಂದನಾಚಿಂ ಟ್ರೋಪಿ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೇನ್ ರೊಜಾರಿಯೊನ್ ಸಭೆರ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಜಮಾತೆ ವೆಳಾರ್ ಹೆಂ ಬಹುಮಾನ್ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕ್ ಹಿಂ ಟ್ರೋಫಿ ದೀವ್ನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಠಯ್ಲಿಂ ಅನಿ ಮಿಲಿಯಂನ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಬೂಕಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿಂ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫಿಲಿಪ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಫಲಾನುಭವಿಂಚಿ ನಾಂವಾ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಆನಿ ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಒಟ್ಟು 7 ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿತರಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಒಟ್ಟು ಐವಜ್ ರೂ.56,000/- ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಇತರ್ ಸಾಂದೆ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಡೊರಿನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್, ಆರ್ಥಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಾನಿಂಕ್, ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೆಶಕ್ ಬಾಪಾಂಚೊ ಆನಿ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊಂ.

ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

ಸೆವಾ, ತ್ಯಾಗ್ ಆನಿಂ ಎಕ್ವಟಾ ಸವೆಂ,

ಭೋ. ಮಾ. ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ,
ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್

ಶ್ರೀಮತಿ ಜೇನ್ ರೊಸಾರಿಯೊ,
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್

ಶ್ರೀಮತಿ ಡೊರಿನ್ ಡಿಸೋಜ,
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators