ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 11 ತಾರ್ಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಆಮ್ಚಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ದಿವಸ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ದಿವಸ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸಕಾಳಿಂಚಾ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಚೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಣಿಯಾರಿ ಎಪಿಸ್ಕೊಪಲ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆ ವಿಗಾರ್‍ವಾರ್ ಭೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮೊಂತೆರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ. ರುಜಾಯ್ಚೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್, ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ , ಬಾಪ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜ, ಬಾಪ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಲಿಯೊ ಲಸ್ರಾದೊ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಹ್ಯಾರಿ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿ ಸಹಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹಾಲಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬ್ರೇಕ್‍ಫಾಸ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ 2024 ದಿಸಾ ಪಾಸುನ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಭೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮೊಂತೆರೊ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ. ರುಜಾಯ್ಚಾ ಗಾಯನ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ದಿಲಿ. ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ 2024 ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ಸಿಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜ, ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಪ್ರವಿಣ್ ಲಿಯೊ ಲಸ್ರಾದೊ, ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಹ್ಯಾರಿ ಡಿಸೋಜ, ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ 2024 ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಹೆಝಲ್ ಮಿನೇಜûಸ್ ಆನಿ 21 ಆಯೋಗಾಂಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿರಿಲ್ ರೊeóÁರಿಯೊ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ರುಜಾಯ್ಚಿಂ ಲಾರಾಂ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ 2024ಪತ್ರ್ ಹಾಚಾ ಪ್ರಬಂಧ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಕ್ವಿeóï ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಇನಾಮ್ ವಾಂಟಾಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಜೆಜುಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ರೋಹನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್. ವೆದಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ತಾಕಾ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಫುಲಾಂ ಆನಿ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೋಚಾನ್ ಹೆಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-2024 ವರ್ಸಾಚಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಿ ವರ್ದಿ PPT ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲಿ. ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮೊಂತೆರೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ದಿಸಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಠಾಯ್ಲೆ ಆನಿ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮೇಬಲ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಕುಮಾರಿ ಡ್ಯಾಫ್ನಿ ಡಿಸೋಜನ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ನ್ರತ್ಯ್, ಪದಾಂ, ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಆನಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಆಸೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಜಾಲೆಂ. ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಲಾನ್ಶೆ ಖೆಳ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆ. ಆನಿ ಮನಾಂ ಧಾದೊಶಿ ಕೆಲಿಂ. ಹೌಸಿ ಹೌಸಿ ಖೆಳಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಿಂ. ‘Luck Draw Person ಯಿ ಅಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಂತೊಸ್, ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಹಾಸ್ಯಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನಿಂ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ಆನಂದ್ ಭೊಗ್ಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿರಿಲ್ ರೊಸಾರಿಯೊನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆ. ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಲಿಯೊ ಲಸ್ರಾದೊನ್ ಜೆವ್ಣಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. ಗಡ್ದ್ ಮಾಸಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಆನಿ ವೊರ್ನ್ ಧಾದೊಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಆಕರ್ಷಿಕ್ ಬಾಯ್ಲಾ ನಾಚಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators