2023 ಮೆಯಾಚಾ 14 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಫಾತಿಮಾ ವಾಡ್ಯಾಚಾಂನಿ ಸಕಾಳಿಂ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಮಾ| ಬಾ| ಅಮಿತ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಾ| ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟೈಲೆಂ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 6.30 ವೊರಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ರುಜಾಯ್ಚಾ ಮಿನಿ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ, ಸಹಾಯಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ತಶೆಂಚ್ ವಸ್ತೆ ಯಾಜಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಆಮ್ಚಾಂ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಹೆಜಿಲ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವಿವಿಯನ್ ಮೊಂತೆರೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಅಲ್ಫ್ರೆಡಾಚಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಯಾಜಕೀ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ತಾಂಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೆಸಿಂತ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೂನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಆಮ್ಚಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾಕ್ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಸ್.ಎಮ್. ಪಿಂಟೊನ್ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸ್ಪೊಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆ. ಆನಿ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ, /ಕೊಣಾಚಿಯೀ ನಾಂವಾಂ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮೇರಿ ಡಿಸೋಜನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊಂ. ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಖೇರ್ ಜಾಲೆಂ. ಒಟ್ಟುಕ್ 33 ಜಣಾಂ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators