2019 ಅಗಸ್ಟ್ 25 ಆಯ್ತಾರಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. 35 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮಿಸಾಚೆರ್ ಲೋಬ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೆ ರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ರೊಕ್ಕಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಮಾ|ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾರ್ ಸಹಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಖೆಳಾಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಅಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಮಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ತಶೆಂಚ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾ ನಂತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಫಿ ಫಳಾರಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators