ಫೆಬ್ರೇರ್ 28: ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಡಾವ್ಣೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ಆರಾಧಾನ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕುಟ್ಮಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಆಲ್ಫೆಡ್ ಸೊಜ್ ಹಾಣಿಂ ಹೆಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟೊವ್ನ್ ಆರಾಧಾನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಲೊಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ಆರಾಧಾನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators