March 11, 2020 : ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಚ್ಯಾ 450 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಿಜನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಕುಮಕ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಕೈದ್ಯಾಂಚೆ ಸುಟ್ಕೆಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರುಪಯ್ ಸಾಡೆ ಚಾರ್ ಲಾಕಾಂಚಿ ಚೆಕ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚ್ಯಾ ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೈದ್ಯಾಂಚೆ ಮಿಸಾಂವ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಹಾಚೊ ಪ್ರೇರಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಕುನ್ಹ, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಹಾಂಕಾಂ ಆನಿ ಸಂಘಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ. ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೆ ಆನಿ ಪ್ರಿಜನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಲ್ ಘಟಕಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಪ್ರಿಜನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಲ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲು ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣಾಖಾಲ್ ಬಂದೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವುರ್ತಾ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators