ಮೇ 26, 2020 : ಕೊವಿದ್ 19 ಪಿಡೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರಾಚ್ಯಾ ದಕ್ಕೊ, ಪರ್ನೆಂ ಬಂದರ್, ನೆಹರು ಮೈದಾನ್, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಆನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಾರ್ತ್ ಈಶ್ಟ್ ಆನಿ ಒರಿಸ್ಸಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ - ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಕೊರಿನ್ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ - ವೈಟ್ ಡಾವ್ಸ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ರಾತಿಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ವಾಂಟ್ಲೆಂ. ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ದಿಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators