ಪಾಸ್ಕಾಚ್ಯಾ ತ್ರಿದುಮಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಸ0ಭ್ರಮ್ – ಜೆಜುಚಾ ಕಷ್ಟಾ0-ಮರ್ಣಾಚೊ ದೀಸ್. ಹೊ ದೀಸ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ವರ್ಸಾ0ತ್ಚ್ ವಿಶೇಷ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಆನಿ ಗ0ಭೀರಾಯೆಚೊ. 2021 ಎಪ್ರೀಲ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರುಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪರ್ಜೆನ್ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ಜೆಜುಚಾ ಪಾಶಾ0ವಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೊ.

ಸಕಾಳಿಂ 11 ವ್ಹರಾರ್ ಎಕಾ ವೊರಾಚಿ ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹರ್ಯೇಕಾ ಸ್ತೆಸಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಪಯಾಂನಿ ಖುರಿಸ್ ಧರ್ಲೊ. ದಿಸಾ ಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಜಣಾಂ ವಿಶೆವಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೌನ್ ಆರಾಧಾನಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವ್ಹರಾರ್ ದೇವ್ಸ್ತುತೆಚಿ ಸೆರೆಮನಿ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚಿ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚೊ ಪಾಶಾಂವ್ ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಬಾಪ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಣಿಂ ಗಾಯನ್ ಕೆಲೊ. ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators