ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ RYM ಆನಿ YCS ಸಂಘಟನಾಂನಿ 2021 ಅಕ್ಟೊಬರಾಚ್ಯಾ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಗ್ರೊಟ್ಟೊ ಲಾಗಿಂ ತೇರ್ಸಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಧಾರ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ತೇರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಸಿಟಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ತೇರ್ಸಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಧಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ದಿಲೆಂ. RYM ಆನಿ YCSಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತೇರ್ಸಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಅಖ್ರೇಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

RYM ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲೆರೋಯ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. RYM ಚೆ ಸಚೇತಕ್ ಭಯ್ಣ್ ಸೆಲಿನ್ UFS ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫಿಲಿಪ್ ಪಿರೇರಾ; YCSಚಿ ಸಚೇತಕ್ ಭಯ್ಣ್ ಲವಿನಾ ಅನಿತಾ AC, ರುಜಾಯ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಚೊ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಬಾಪ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತೇರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಗೊಡ್ಶೆಂ ವಾಂಟ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators