ಆಧ್ಯಕ್ಷ್: ಲ್ಯಾನ್‍ವಿನ್ ಮೊಂತೇರೊ

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್: ರೆಹನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್

ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ: ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟಸ್ ನಾಥನ್ ಮೊಂತೇರೊ

ಖೆಳಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಶ್ಯಾರೊನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ

ಖಜನ್ದಾರ್: ಹ್ಯಾನ್ಸಿಲ್ ಡಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ

 

Latest News

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators