2019 ಮಾರ್ಚ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಆಸ್ಚ್ಯಾ “ಪಶ್ಚಿಮ್ ರಿಹ್ಯಾಬ್” ಆಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲೆಂ. ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡೆ ಖೆಳ್ ಆನಿ ಮನೋರಂಜನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೆಂ ದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆನಿ ಆಯ್ವಜ್ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators