ಮಿಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಬಾಬ್ತಿಂ 03 ನವಂಬರ್ 2019 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಖಾಣಾಚಿ ಸ್ಟಾಲಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಟಾಲಾಂನಿ ಉರ್ಬೆನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators