ಜೂನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾ, ಸಾಂಜೆರ್, 5.30 ವೊರಾರ್,  ಸಾಂ ಆಂತೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಸಹಮಿಲನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಂಟನಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ (ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್)ಚಾ ಘರಾ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಾ. ಬಾ. ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ, ಮಾ.ಬಾ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಜಿûಲ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಆರ್ಸುಲಾ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಭಯ್ಣ್ ಸೆಲಿನ್ ಡೆಸಾ, ಭಯ್ಣ್ ಆಶ್ಮಿತಾ, ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಲ್ಮಾ ಡಿಸೋಜ,  ಸಾಂ ಪಾವ್ಲು ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಸಾಂ ರೀತಾ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಅಗ್ನೆಲ್ ರೊಜಾರಿಯೊ,  ಸಾಂ ಇನಾಸ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್  ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ತಾವ್ರೊ ಮಾನಾಚೆ ಸೈರೆ ಜಾವ್ನ್, ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ವಿವಿಧ್ ಖೆಳ್, ಪದಾಂ, ಕಂತಾರಾ, ಜೋಕ್ಸ್, ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ವಾಡ್ಯಾಂತ್ 61 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ಅಮ್ಚೊ ವಾಡೊ ಸೊಡ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚ್ಯಾ  ಮಾನೆಸ್ತಿನ್ ಮೇರಿ ನೊರೊನ್ಹಾಕ್ ಶೋಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ರುಪೈ  30,000  ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ  ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಖೆಳಾನಿ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್  ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಕೆಲೆಂ. ಜೂನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಆಪೆÇ್ಲ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಿಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators