ವರ್ಸಾಚೆ ಬಾರಾಯ್ ಮ್ಹಹಿನೆ ಹಿಂವ್ ಯಾ ಪಾವ್ಶ್ ..ವೊತ್ ಯಾ ರಾತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವುರ್ಲೆ ತೆ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆ ಖಾತಿರ್...ದೇಶಾಖಾತಿರ್ ತೆ ಝುಜೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ, ಜಾತ್-ಕಾತ್ ತೆ ಕಿತೆಂಚ್ ನ್ಹೆಣಾಸ್ಲೆ ತಾಂಚೆ ಜಿವಿತ್ ದೇಶಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲೆ , ರಗ್ತಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚೆ ನಾಂವ್ ಲಿಖ್ಲೆಲ್ಲೆಂ, ಬಾವೆಚಾಳಿಸ್ ಸೊಜೆರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಮೆಲೆ, ಉಜ್ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದಿವೆ ಪಾಲ್ವಾಲೆ, ದೊಳೆ ದಾಂಪೊನ್ ಉಗಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕುಡಿಥಾವ್ನ್ ಆತ್ಮೆ ತಾಂಚೆ ಮೆಕ್ಳೆ ಜಾಲ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಸೊಜೆರಾಂ ಖಾತಿರ್, ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್, ಸಾಂ. ಇನಾಸ್ ವಾಡೊ, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್, ಆಯ್ತಾರಾ, 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವರಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮೂದಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಮಾತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಭಾರತ್ ದೇಶಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್. 2019. ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಾಶ್ಮಿರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟಾಂತ್ ಪ್ರಾಣ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ , ಬತ್ತೇರಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಬೋಳಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ

 

 

 

 

 


ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾ 35 ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ.  ಅಶೆಂ ಒಟ್ಟು 55 ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.


ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐಡಾ ಫುರ್ತಾದೊ, ವಾಡ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹಿಣೆಂ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಪಾಠವ್ನ್, ಸರ್ವಾಂನಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ.

 
ಕಥೆದ್ರಾಲಾಚೆಂ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಭೋ. ಮಾ. ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಬಾಪಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಸೊಬವ್ನ್ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೆವೆಂ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಾಣ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 44 ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ.


ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಚೆಂ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಮಿಶಾಲ್ ಡಿಸೋಜಾನ್  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಅತಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ದಿಲೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ದೀವ್ನ್ ಅಪೆÇ್ಲ ಗೌರವ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ.


ಗುರ್ಕಾರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್  ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಕೇರ್ ಕೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators