ದಶಂಬರ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ವೆಲಂಕಣಿ ಬೆಂಗರೆ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಬಂಧುತ್ವ ಸೌಹಾರ್ಧ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಜೆರ್ 7.30 ವ್ಹರಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಮುನೀಬ್ ಬೆಂಗರೆ ತ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಚೊ ಕಾರ್ಪರೇಟರ್, ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಬೆಂಗರೆ – ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬೆಂಗರೆ ಮಹಾಜನ ಸಭೆ, ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಸುವರ್ಣ - ಬೆಂಗರೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೋ – ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್, ಮಾ|ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ – ರೆಕ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಘರ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿ.ಜೆ. ಸೈಮನ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೋಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸುಜಾತಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಿಂ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸರ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ವಿವಿಧ್ ಖೆಳ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆನಿ ಮನೋರಂಜನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators