ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಾಂ. ತೆರೆಜ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಸಕಾಳಿಂ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಿಸಾಚಾ ಲಿತುರ್ಜೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಮಾ.ಬಾ.ಹೆರಿ , ಮಾ.ಬಾ.ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೋ, ಆನಿಂ ವಸ್ತೆ ಯಾಜಕ್ ಮಾ.ಬಾ.ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟೈಲೆಂ.

ಸಾಂಜೆರ್ 6.00 ವೊರಾರ್ ವಾಡ್ಯಚೆಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಾ ಘರಾ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿಂ 36 ಜಣಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ ಮಾ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೋ, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ.ಬಾ. ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ವಸ್ತೆ ಯಾಜಕ್ ಮಾ.ಬಾ.ಸಂತೋಸ್ ಡಿ ಸೋಜ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ. ಅರ್ಸುಲ್ನಾಯ್ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲಿನ್ ಡೆಸಾ ಆನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಜಮಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕಿ ಕುಮಾರಿ ಮರಿಯ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಘರ್ಚೊ ಯಾಜ್ಮೊನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಗೀತಾದ್ವಾರಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಜುಲಿಯಾನ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಾಕಾಚೆಂ ವಾಚಪ್ ಆನಿ ಟ್ರಿಜ್ಹಾ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಾಚ್ಲಿಂ. ಸಾಂಡ್ರಾ ಡಿ ಆಲ್ಮೇಡಾನ್ ಸಾಂ. ತೆರೆಜಾಚಿ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ವಾಚ್ಲಿ, ಇಗ್ನೇಶಿಯ ಡಿ ಸೋಜಾನ್ ವಾಷೀಕ್ ವರ್ದಿ ವಾಚ್ಲಿ. ತೆಗಾ ದಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗಾಂನಿ ನೃತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಗಿತಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಮಾನೋರಂಜನ್ ಕೆಲೆಂ. ಲೆರೊಯಿ ಕ್ರಾಸ್ತ್ರಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಜಣಾಂಕ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಠಯ್ಲೆ. ಅದ್ಲ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿ ಆಲ್ಮೆಡಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಉಡಾಸಾಚೆ ಕಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಪುಲ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ನವ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಗುಲೊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಆರ್ಶೀವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಆಖೇರಿಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಆಲ್ವಾರಿಸಾನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಪರೋಕ್ಷ್ ರಿತಿನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾಚಾ ನಂತರ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಜೆವಣ್ ಸೆವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರ್ ಮ್ ದೊಡ್ತೊ ಕೆಲೊ.

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators