2020 ಫೆಬ್ರೆರ್ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ. ಮಾ|ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಐವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ ಆನಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೆರ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾರ್ ಸಹ ಭೆಟೊವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತೆಂತ್ ಆನಿ ಗಾಯಾನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೊ. ಭುರ್ಗಿಂ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ|ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಐವನ್, ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್, ಸಹಾಯಕ್ ಯಾಜಕ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ವಿವಿಧ್ ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಂನಿ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ದೊತೊರ್ನೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಪರಿಕ್ಷೆಂತ್ ಉತ್ತಮ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಆನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಶಿಂನಿ ಚಲ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಂನಿ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಆನಿ ರೆಕ್ಟಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುಫಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ದೊನ್ಪಾರಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators